Wróć ● INNOWACJE PEDAGOGICZNE
Innowacje pedagogiczne PDF Drukuj Email

Klub Przyjaciół Bratka

W roku szkolnym 2018/2019, w Szkole Podstawowej w Tuligłowach wdrażana jest innowacja pedagogiczna "Klub Przyjaciół Bratka", która ma na celu wprowadzenie nowatorskiej formy udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w postaci klubu, zrzeszającego uczniów  klasy III, uczęszczających na zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne oraz uczniów chętnych, pracujących metodą"Ortograffiti z Bratkiem".

W ramach cotygodniowych zajęć klubowych realizowany jest „Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti z Bratkiem”. Program ten to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności edukacyjne. Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii.

Jej specyfika polega na tym, że nie tylko wspiera procesy poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, ale też przyspiesza rozwój społeczno-emocjonalny dziecka i pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia.

W programie dominuje uczenie się wielozmysłowe. Na szczególną uwagę zasługuje nowatorskie wykorzystanie stymulacji zmysłowo-ruchowej. Dziecko przyswaja treści programowe za pomocą zmysłów, których zaangażowanie pozwala przezwyciężyć trudności w nauce i umożliwia dokładne poznanie siebie oraz własnych potrzeb.
Metoda Ortograffiti z Bratkiem dla uczniów klas I–III proponuje innowacyjne rozwiązania, takie jak:
 • • zaangażowanie wszystkich zmysłów biorących udział w nauce czytania i pisania – wzroku, słuchu, dotyku, a także smaku i zapachu-- dziecko, które uświadamia sobie znaczenie zmysłów, korzysta z nich w pełni, co ułatwia prawidłowy rozwój.
 • • czytanie z syntezą;
 • • wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka za pomocą bajek terapeutycznych w wersji książki i nagranych słuchowisk;
 • • systematyczną ocenę postępów dziecka;
 • • oryginalne autorskie pomoce dla uczniów i nauczycieli;

Rezultatem systematycznej pracy Metodą Ortograffiti jest poprawa w zakresie:

 • • funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
 • • koncentracji i pamięci,
 • • tempa i techniki czytania,
 • • rozumienia czytanej treści,
 • • poprawności ortograficznej,
 • • jakości graficznej pisma,
 • • wzbogacania słownika czynnego ucznia

Metoda Ortograffiti:

 • • zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
 • • rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • • konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji
 • • umożliwia realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 1 września 2017 r.

Odpowiedzialny za wprowadzenie innowacji: Elżbieta Potoniec

Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU

 

 
Wróć ● INNOWACJE PEDAGOGICZNE