Wróć ● BIBLIOTEKA
Biblioteka szkolna PDF Drukuj Email
Piątek, 05 Październik 2018 19:15

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej

w roku szkolnym 2018/2019


 

 

Wtorek   1230 do 1345

 

 

 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych i dotacyjnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej im.ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach.

I. ZADANIA BIBLIOTEKI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie: a)wypożycza uczniom na okres danego roku szkolnego podręczniki lub materiały edukacyjne, b)przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe na dany rok szkolny bez obowiązku zwrotu.
 3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
 4. Wypożyczenie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów danej klasy odbywa się w ustalonym przez Dyrektora szkoły czasie.

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, natomiast zwrot w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
 3. Bibliotekarz szkolny wpisuje na kartę wypożyczenia tytuł podręcznika i jego numer z księgi inwentarzowej.
 4. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 1. W czasie użytkowania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Uczeń / Rodzic/Prawny opiekun ma obowiązek dbania o właściwe ich użytkowanie.
 2. Uczeń / Rodzic/Prawny opiekun ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów w podręcznikach lub materiałach edukacyjnych.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu Uczeń / Rodzic/Prawny opiekun ma obowiązek uporządkować podręczniki i materiały edukacyjne tj.usunąć wszystkie zaznaczenia ołówkiem, podkleić luźne kartki, a następnie zwrócić je do biblioteki szkolnej wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
 5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie,połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 6. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić lub odkupić.
 7. Pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia ponosi Uczeń / Rodzic/Prawy opiekun.
 8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika lub materiału edukacyjnego zgodnie z ustaleniami.

IV. INWENTARYZACJA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Inwentaryzacja objętych Regulaminem zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 30 czerwca, celem uzupełnienia zasobów. V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie , Rodzice/ Prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. Bibliotekarz zapoznaje Rodziców/ Prawnych opiekunów z regulaminem wypożyczeń podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych na pierwszym zebraniu ogólnym.
 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania Uczniom , Rodzicom / Prawnym opiekunom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 3. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem a użytkow- nikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Regulamin biblioteki:

 

 1. biblioteka szkolna czynna jest j/w;
 2. ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice;
 3. wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;
 4. z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;
 5. czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;
 6. jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu;
 7. czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego;
 8. czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji;
 9. czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;
 10. czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela;
 11. czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;
 12. czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;
 13. czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

 

 
Wróć ● BIBLIOTEKA