Wróć ● PROGRAMY EDUKACYJNE Programy i projekty ● "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"-2017/2018
● "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"-2017/2018

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ

Oddział przedszkolny włączył się w bieżącym roku szkolnym do realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”. Adresaci programu:dzieci,rodzice/opiekunowie

 

Założenia programu:

 • • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców/opiekunów.
 • • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia.

 

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększanie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów „wydobycie” dymu papierosowego
 2. Zwiększanie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 3. Zwiększanie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 4. Zwiększanie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Struktura programu:

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych. Tytuły zajęć.

 • • Wycieczka
 • • Co i dlaczego dymi?
 • • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 • • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 • • Jak unikać dymu papierosowego?

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  PODEJMOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

1. Poinformowanie Rady Pedagogicznej o realizacji w b.r. szkolnym powyższego programu profilaktycznego.

XI 2017
2. Poinformowanie rodziców o realizacji powyższego programu i przedstawienie ogólnych jego założeń
XI 2017

3.  I zajęcia – „Wycieczka po okolicy”. Zwracanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację najbliższego środowiska

XI 2017

4. II zajęcia na temat „Co i dlaczego dymi?” Dziecko poszerza wiedzę w zakresie lokalizacji różnych źródeł dymu, określa rodzaje dymu oraz przyczyny jego wydobywania się.

XII 2017

5. III zajęcia – „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” Dziecko poszerza swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego.

I 2018

6.  IV zajęcia z dziećmi na temat – „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” Dziecko poszerza swoją wiedzę na temat skutków palenia papierosów.

II 2018
7. V zajęcia na temat „Jak unikać dymu papierosowego?” Dziecko uczy się odpowiednich zachowań podczas przebywania w zadymionych pomieszczeniach oraz radzi sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy.
III 2018

8. Spotkanie z rodzicami w celu omówienia przebiegu realizacji programu, podsumowanie, omówienie sukcesów oraz trudności jakie pojawiły się w trakcie realizacji programu. Przygotowanie ankiety i raportu koordynatorowi powiatowemu z realizacji programu.

IV-V 2018

9. Prezentacja sprawozdania z realizacji programu – Radzie Pedagogicznej.

VI 2018

Realizator Renata Bała

Do 15 maja 2018 roku dzieci będą brały udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Mamo, tato, nie pal przy mnie”.

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jarosławiu.


 
Wróć ● PROGRAMY EDUKACYJNE Programy i projekty ● "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"-2017/2018