Karanie uczniów PDF Drukuj Email
Niedziela, 04 Październik 2015 19:15

Karanie uczniów.

1. Kary

 • 1) Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów;
 • 2) Ustala się następujące rodzaje kar:
 • a) uwaga ustna nauczyciela,
 • b) uwaga nauczyciela zapisana w Karcie Obserwacji Zachowania Ucznia,
 • c) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika klasowego,
 • d) nagana wychowawcy wpisana do Karty Obserwacji Zachowania Ucznia;
 • e) nagana Dyrektora za rażące naruszenie Statutu Szkoły;
 • 3) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
 • a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 • b) jest wulgarny, agresywny w stosunku do nauczycieli i osób dorosłych,
 • c) dopuszcza się kradzieży,
 • d) wchodzi w kolizje z prawem,
 • e) demoralizuje innych uczniów,
 • f) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły, a podjęte środki zaradcze nie przynosza pożądanych rezultatów.
 • 4) Kara wymierzana jest na wniosek:
 • a) wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora Szkoły,
 • b) Rady Pedagogicznej,
 • c) innych osób.
 • 5) Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
 • a) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,
 • b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,
 • c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Kuratora Oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.