Nagradzanie uczniów PDF Drukuj Email
Niedziela, 04 Październik 2015 19:09

Nagradzanie uczniów.

1)Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

  • a)rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  • b)wzorową postawę, c)wybitne osiągnięcia,
  • d)dzielność i odwagę.
  • 2)Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
  • 3)Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
  • a)pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
  • b)pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
  • c)dyplom d)nagrody rzeczowe, Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły;
  • 4)Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie; 5)Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem.