Wróć ● Prawa i obowiązki ucznia. Nagrody i kary. Strój. Zasady korzystania z telefonów Zasady karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły. Procedura postępowania.
Zasady karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły. Procedura postępowania.
Środa, 03 Październik 2018 16:57

§ 124 Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły

 

 • 1. Rada Pedagogiczna Szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej Szkoły podejmuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
 • 2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej Szkoły:
 • 1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
 • 2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
 • 3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
 • 4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
 • 5) kradzież;
 • 6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
 • 7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
 • 8) czyny nieobyczajne
 • 9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
 • 10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
 • 11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
 • 12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
 • 13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
 • 14) 2 razy na koniec roku szkolnego miał zachowanie naganne.

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej Szkoły.

§ 125 Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej Szkoły

 • 1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa Kodeksu Postępowania Karnego Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;
 • 2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły.
 • 3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy lub wybrany nauczyciel. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
 • 4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
 • 5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
 • 6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
 • 7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
 • 8. Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 • 9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.
 • 11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 • 12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

 

 
Wróć ● Prawa i obowiązki ucznia. Nagrody i kary. Strój. Zasady korzystania z telefonów Zasady karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły. Procedura postępowania.