Prawa i obowiązki ucznia PDF Drukuj Email
Wtorek, 04 Wrzesień 2018 15:05

Prawa i obowiązki ucznia określa  STATUT SZKOŁY.

§ 116


1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

 • 1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 • 2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole;
 • 3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 • 4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • 5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 • 6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
 • 7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 • 8) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 • 9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 • 10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 • 11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
 • 12) korzystania z pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • 13) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
 • 14) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
 • 15) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • 16) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 • 17) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
 • 18) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
 • 19) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;
 • 20) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;
 • 21) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów;
 • 22) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach półrocznych, rocznych na tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
 • 23) uczeń ma prawo do poprawy ocen półrocznych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej.

§ 117

1. Każdy uczeń w szkole ma obowiązek:

 • 1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
 • 2) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
 • 3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 • 4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego lub klasowego;
 • 5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
 • a) okazywania szacunku kolegom,
 • b) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 • c) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
 • d) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 • 6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
 • 7) przychodzenia do Szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
 • 8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 • 9) usprawiedliwiania nieobecności w ciągu 3 dni od daty powrotu do szkoły w formie pisemnej z uwzględnieniem daty nieobecności i jej przyczyny, podpisu rodziców lub prawnych opiekunów;
 • 10) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 • 11) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej;
 • 12) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 • 13) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 • 14) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
 • 15) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru i dobranej fryzury (dziewczęta włosy związane bez koloryzacji, chłopcy włosy krótko ostrzyżone, bez żelu) oraz krótko obciętych paznokci. Dopuszcza się rozpuszczenie włosów na zabawach i uroczystościach szkolnych.

§ 118

 • 1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
 • 1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
 • 2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia występują z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 • 2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 • 3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka, o ile jest wprowadzony, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 119

 • W ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa, i zmiana Szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.